GDPR

PRIVACY STATEMENT

Dit privacy statement (“Privacy statement”) is van toepassing op het gebruik van (met inbegrip van de toegang tot) de website www.fit-people.nl die beheerd wordt door:

Onder FIT People worden de volgende bedrijven verstaan:

FIT People B.V.;

FIT Flex B.V.;

FIT dna B.V.;

FIT Finance B.V..

Alsmede al hun rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel (hierna te noemen “FIT People”, “wij”, we”, “ons” of “onze”) met inbegrip van de content en diensten welke via deze website (de “website”) ter beschikking wordt gesteld.

FIT People respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die je ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Ons bedrijf verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van de bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/ of bijwerken. Zo kunnen wij onze dienstverlening richting klanten en kandidaten zo goed mogelijk laten verlopen en de kwaliteit van onze website optimaliseren. Wij gebruiken je gegevens voor het overige uitsluitend met jouw toestemming. FIT People zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij de dienstverlening van FIT People.

Dit privacy statement bevat informatie over de doeleinden die FIT People bij de verwerking van jouw gegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop je jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens kunt uitoefenen

Persoonsgegevens die wij van jou kunnen verzamelen

· Wij verzamelen persoonsgegevens over jouw bezoeken aan de website (met inbegrip van maar niet beperkt tot) verkeers- en locatiegegevens, weblogs en content van enquêtes, contactformulieren, andere communicatiegegevens en de bronnen waartoe jij toegang hebt. Doordat wij deze persoonsgegevens verzamelen, wordt jouw bezoek aan de website in de toekomst gemakkelijker omdat wij content of diensten kunnen voorstellen die voor jou relevant zijn op basis van de locatie waarvandaan jij de website bezoekt.

· Wij verzamelen alle gegevens die jij ons verstrekt als je gebruik maakt van onze contactformulieren (bijvoorbeeld “Schrijf je in”, “Contact”, “Neem contact op”, “Solliciteer direct!” of “Solliciteer”). Het verstrekken van persoonsgegevens via onze contactformulieren is niet wettelijk verplicht of een contractvoorwaarde. Bedenk wel dat velden met een asterisk (*) verplichte velden zijn; wij hebben die informatie nodig om op jouw verzoek te reageren of hieraan te voldoen. Bij het invullen van contactformulieren staat het je verder volledig vrij om overige informatie of persoonsgegevens al dan niet met ons te delen. Als je contact met ons opneemt, slaan wij deze correspondentie op.

· Wij gebruiken je persoonsgegevens om je direct marketing e-mailberichten te sturen als je hiervoor kiest in het relevante contactformulier. Je kunt er op elk moment voor kiezen om in de toekomst geen verdere marketingberichten meer te ontvangen.

· Wij kunnen ook cookies opslaan zoals uitgebreider beschreven in ons Cookiebeleid.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door ons verzameld, verwerkt en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

· om content en middelen optimaal af te stemmen op jouw voorkeuren.

· om te reageren op jouw verzoek of vragen als je contact met ons opneemt.

· om andere informatie te sturen die voor jou van belang kan zijn zoals aankomende evenementen of nieuwsbrieven.

· om ons te helpen de voor jou relevantste content en diensten op de website zo te creëren te publiceren en te verbeteren.

· om te garanderen dat de via de website geleverde content en diensten worden gepresenteerd op de wijze die voor jou en jouw apparaat het meest efficiënt is.

· om je in staat te stellen de interactieve functies van onze website te gebruiken, wanneer je dat wenst.

· om de website, onze diensten en onze systemen verder te ontwikkelen en te verbeteren om jou beter van dienst te zijn.

· om jou mee te kunnen nemen in onze procedures en in de toekomst wellicht een arbeidscontract aan te kunnen bieden.

Het gebruiken van jouw gegevens door ons zoals hierboven staat beschreven, is toegestaan door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) omdat:

· het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in het nastreven van de doelen zoals hierboven aangegeven, waarbij deze belangen in elk afzonderlijk geval niet zwaarder mogen wegen dan jouw belangen op vlak van privacy;

· wij in sommige gevallen moeten voldoen aan onze verplichtingen volgens wet- en regelgeving, zoals bekendmaking aan de overheid, toezichthouders of regelgevings- en overheidsinstanties; of

· het in sommige gevallen noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang en, wanneer wij bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerken, deze verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer de verwerking verband houdt met persoonsgegevens die openbaar zijn gemaakt;

· deze gegevens in beperkte gevallen zijn verwerkt met jouw toestemming die wij van tijd tot tijd van jou verkrijgen, zoals wanneer je ervoor kiest marketingcommunicaties en nieuws te ontvangen via e-mail.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering die rechtsgevolgen met zich meebrengen voor jou, of jou op vergelijkbare wijze treft.

Wij bewaren jouw gegevens voor de duur van de vereiste periode om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. Dit is over het algemeen een periode van twee, vijf of zeven jaar.

Delen met derden

Om het efficiënt gebruik van jouw persoonsgegevens te vergemakkelijken en om jou de beste diensten en / of mogelijkheden te bieden, kan het soms nodig zijn dat wij jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Deze verstrekking van persoonsgegevens zal echter alleen in de volgende omstandigheden plaatsvinden:

· Aan leveranciers, (onder)aannemers en agenten: wij kunnen andere bedrijven en/of personen van tijd tot tijd contracteren of aannemen om taken namens ons uit te voeren. Voorbeelden zijn onder meer het hosten en/of bijhouden van website Inhoud of het verschaffen van bepaalde opties die de Website biedt, het leveren van marketingdiensten of je updates verschaffen op jouw verzoek. Dergelijke ontvangers zullen alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren en mogen dergelijke persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Deze ontvangers zijn onderworpen aan contractuele geheimhoudingsverplichtingen.

· Aan andere ondernemingen die behoren tot FIT People: zodat wij je beter van dienst kunnen zijn of om eenvoudigweg te kunnen reageren op jouw verzoeken (bijvoorbeeld als je gebruikmaakt van contactformulieren).

· Aan onze (potentiële) opdrachtgevers: nadat jij kennis met ons hebt gemaakt in een persoonlijk gesprek en ons expliciet schriftelijk toestemming hebt gegeven voor de verwerking en het beschikbaar stellen van jouw persoonsgegevens.

· Aan de overheid of rechtshandhavingsautoriteiten: Zullen wij jouw gegevens delen ingeval wij van oordeel zijn dat wij daartoe verplicht zijn.

IP-adressen en cookies

Wij verzamelen informatie over jouw computer met inbegrip van (indien beschikbaar) je IP-adres, besturingssysteem en browsertype voor systeembeheerdoeleinden. Dit zijn statistische gegevens over het surfgedrag en -patronen van gebruikers die jou of enig ander persoon niet identificeren.

Om dezelfde reden kunnen wij informatie over je algemene internetgebruik inwinnen door middel van cookies die op jouw apparaat worden bewaard. Cookies helpen ons de website te verbeteren en betere en meer gepersonaliseerde dienstverlening aan te bieden.Cookies zijn kleine bestandjes die door je browser op de harde schijf van je computer worden opgeslagen. Cookies geven ons inzicht in het gebruik van deze website, met inbegrip van je schermresolutie, browserinstellingen, de bezochte pagina’s, vorige en volgende websites en de duur van een gebruikerssessie. De informatie die een cookie opslaat, is niet gekoppeld aan je naam, adres en/of e-mailadres. Indien wij met behulp van cookies persoonsgegevens verzameld, worden die verwerkt volgens bepalingen in ons privacy statement.

Bij een bezoek aan www.fit-people.nlga je ermee akkoord dat wij cookies op je apparaat plaatsen. Indien je dit niet wilt, kun je de cookie-instellingen van je browser wijzigen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en apparaat die je gebruikt moet aanpassen. Hoe je de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.

Indien jij je computer met anderen gebruikers deelt, raden wij jou aan om de optie ‘onthoud mijn gegevens’ niet te selecteren wanneer de website je die keuze biedt.

Waar worden jouw persoonsgegevens opgeslagen en gebruikt

Zoals uitgelegd onder “Delen met derden” hierboven, delen wij jouw persoonsgegevens met de volgende derden:

· Externe leveranciers, (onder)aannemers of agenten: in gevallen waarin wij gebruikmaken van externe leveranciers, (onder)aannemers of agenten, blijven wij toezicht houden over jouw persoonsgegevens en beschikken wij over controlemechanismen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens afdoende zijn beschermd.

· Andere ondernemingen onderdeel van FIT People: wij hebben als gehele groep regelingen getroffen om te garanderen dat je persoonsgegevens altijd zijn afgeschermd met een afdoende beschermingsniveau.

· Aan onze (potentiële) opdrachtgevers waar mogelijkheden liggen voor jouw carrière.

Wij streven ernaar alle redelijke maatregelen te treffen die vereist zijn om ervoor zorg te dragen dat jouw persoonsgegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit Statement.

Versturen wij jouw persoonsgegevens naar locaties buiten de Europese Unie?

Jouw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat jij daar een afdoende mate van bescherming hebt.

Gegevensbeveiliging

Hoewel wij ons uiterste best doen om jouw persoonsgegevens te beschermen, dien je je ervan bewust te zijn dat het verzenden van informatie via het internet nooit volledig veilig is en kunnen wij de veiligheid van jouw persoonsgegevens die naar de website of een derde worden verzonden, niet garanderen; om deze reden is iedere overdracht op eigen risico. Wij zullen strenge operationele procedures en adequate, technische en bedrijfsorganisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen om ongeoorloofde toegang, verandering, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens te voorkomen.

Uw rechten tot toegang tot, het wijzigen en wissen van jouw persoonsgegevens

Krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je de volgende rechten:

· Het recht op toegang tot en een afschrift van jouw persoonsgegevens: Je hebt het recht om bevestiging te vragen of wij jouw persoonsgegevens verwerken. Als dat het geval is, heb je recht op toegang tot jouw persoonsgegevens en op bepaalde informatie over hoe die worden verwerkt. In sommige gevallen kun je ons vragen om je een elektronisch afschrift van jouw gegevens te sturen.

· Recht op het wijzigen van jouw persoonsgegevens: Als je kunt aantonen dat de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken, niet correct zijn, kun je ons vragen deze gegevens te wijzigen of op een andere manier te corrigeren.

· Recht op vergetelheid/om gegevens te laten wissen: In bepaalde omstandigheden heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen. Je kunt op enig moment een dergelijk verzoek indienen en FIT People zal nagaan of aan jouw verzoek moet worden voldaan; dit recht is evenwel onderworpen aan wettelijke rechten of verplichten die voor ons van toepassing zijn inzake het bewaren van gegevens. In situaties waarin wij overeenkomstig de wet bepalen beslissen dat jouw verzoek om jouw persoonsgegevens te wissen, moet worden voldaan, zal FIT People dit zonder onnodige vertraging doen.

Voor het benutten van jouw rechten kun je contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: privacy@fit-people.nl.

Afhankelijk van de mate waarin het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je ook het recht om jouw toestemming op enig moment in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw eerdere toestemming voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen.

Je kunt ook een klacht over onze verwerking van jouw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

(Marketing) Communicatie uitingen

Wij sturen je alleen (marketing)communicatie uitingen per e-mail als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

De formulieren die wij gebruiken voor het verzamelen van jouw persoonsgegevens, zijn voorzien van een selectievakje dat je kunt aanvinken als je ermee instemt (marketing) communicatie uitingen van ons te ontvangen. Wanneer wij je dergelijke uitingen per e-mail sturen, kun je ervoor kiezen geen verdere marketingcommunicaties te ontvangen door op ‘uitschrijven’ of ‘afmelden’ in de e-mail te klikken. Je kunt ook op elk moment gebruikmaken van je afmeldrecht opt-out door contact met ons op te nemen op privacy@fit-people.nl met de volgende informatie: je naam, je e-mailadres, een contacttelefoonnummer, de (marketing) communicatie uitingen die je niet meer wilt ontvangen.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Wijzigingen van dit Beleid

De voorwaarden van dit Beleid kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen enige wezenlijke wijzigingen aan dit Privacy Statement zullen door passende kennisgevingen daarvan op deze website gepubliceerd worden of door contact met je op te nemen via andere communicatiekanalen.

Contact

Aarzel niet om eventuele vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacy Statement te sturen naar FIT People via e-mailadres: privacy@fit-people.nl.

Ingeval je een beroep wenst te doen op de mogelijkheid voor dataportabiliteit kun je een kopie van de specifieke overdracht van jouw persoonsgegevens opvragen via het volgende e-mailadres: privacy@fit-people.nl.

Je kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: privacy@fit-people.nl.

FIT People,

Mei 2018

Ook werken via FIT People? Schrijf je in of neem contact op